כללי

השירות הניתן באתר צה"ל וביישומון (אפליקציה) "צה"ל" (להלן ביחד: "האתר") נועד להוות את שער הכניסה הרשמי הדיגטלי לצה"ל ולספק מידע רשמי אודות צה"ל, על יחידותיו השונות ועל פעילותו השוטפת. בנוסף, נועד האתר לספק מידע אישי בנושאים שונים.

משרד הבטחון ו/או צבא ההגנה לישראל ו/או מי מטעמם (להלן: "רשויות הבטחון") מציעים את השירות הנ"ל בכפוף לתנאים שיובאו להלן. גישה לתכני האתר, וכל שימוש באתר, מותרים בכפוף להסכמה לתנאים אלה.

צה"ל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.

המונחים "משתמש" או "לקוח" להלן משמעם כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם רשויות הצבא באמצעות השירות באתר. המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אחריות צה"ל ואחריות מדינת ישראל

המידע באתר זה נאסף, נערך ומעודכן על ידי מערכת אתר צה"ל. המערכת פועלת כמיטב יכולתה על-מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מעודכן ומדויק ככל האפשר. יחד עם זאת, ייתכן ובמידע המופיע באתר נפלו אי דיוקים.

השירות מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). רשויות הבטחון לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. צה"ל נוקט במיטב הכלים הטכנולוגיים על מנת למנוע תקלות ואי דיוקים במידע המופיע באתר. רשויות הבטחון לא יישאו באחריות לטעויות ושגיאות בחומר המוצג בשירות. כמו כן, רשויות הבטחון לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות זה על ידי המשתמש או צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

רשויות הבטחון לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט ולרבות נזקים שיגרמו כתוצאה מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות.

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי רשויות הבטחון, אלא בידי צדדים שלישיים. אין לרשויות הבטחון שליטה על אתרים אלה ואין רשויות הבטחון נושאות באחריות לתכנים המופיעים בהם או לאבטחה בשימוש בהם. אין רשויות הבטחון אחראיות בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג במידע שמופיע באותם אתרים. כמו כן, רשויות הבטחון לא יישאו באחריות בגין נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתרים. יובהר, כי בעת עריכת הקישורים לאתרים החיצוניים באתר, נמצא כי המידע בהם תואם את מטרותיו הכלליות של האתר וכי הקישורים עצמם הינם תקינים לאותה העת. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר ולכן אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי רשויות הבטחון לאתרים המקושרים או למפעיליהם, לבעליהם או ליוצריהם, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצא בהם, או למוצרים המוצגים בהם.

פרסומים אחרים של צה"ל ומדינת ישראל
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום, לרבות הוראות הפיקוד העליון, פקודות מטכ"ל והוראות כלליות אחרות, כמשמען בחוק השיפוט הצבאי התשט"ו- 1955, ובכל פקודה והוראה צבאית אחרת, יגבר החיקוק או הפרסום.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום רשמי אחר של צה"ל, יקבע צה"ל בלבד איזה מהם ייחשב נכון.

שימוש בתכני האתר

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ובהתאם לאמנו בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי צה"ל, לרבות היצירות המפורסמות באתר זה, שייכות למדינת ישראל, למשרד הביטחון ולצה"ל, אלא אם כן צוין במפורש כי זכויות היוצרים בתוכן שייכות לגורם אחר. ביצירות בהן זכות היוצרים שייכת לגורם אחר, צה"ל פעל לקבלת רישיון שימוש בהן תוך מתן מזכה (קרדיט) בהתאם להוראות הדין. אם נפלה טעות במתן הזכה, צה"ל מצר על כך, והוא יקדם בברכה קבלת פנייה לשם תיקון הטעות בכתובת הדואר האלקטרוני: 

זכויות אלו חולשות, בין היתר, על הטקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צלילי, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "היצירות המוגנות").צה"ל מתיר למשתמש לעשות שימוש הוגן ביצירות המוגנות המצויות באתר, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לתנאים הבאים:

 • כל יצירה מוגנת תובא בשלמותה, כפי שהופיעה באתר, למעט שינויים הכרוכים בעריכה לשם התאמה צורנית לאתר המפרסם. אין לבצע ביצירה המוגנת כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס ליצירה המוגנת, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בה.
 • כל יצירה מוגנת תפורסם אך ורק בצירוף ייחוסה באופן ברור לדובר צה"ל ולאתר ולהם בלבד.
 • כל יצירה מוגנת תפורסם אך ורק בצירוף קישורית(Link) לעמוד הרלבנטי באתר צה"ל.
 • אין לעשות ביצירות המוגנות שימוש למטרות פרסומת מסחרית או שימוש מסחרי אחר.
 • כל שימוש בתמונות ו/או סרטים מאתר זה בהם נראים בני אדם, ייעשה על-פי דין. אין לראות בפרסום תמונתו של אדם באתר זה, משום הסכמה של אותו אדם, או משום מתן רשות מטעם צה"ל, לכל שימוש אחר בתמונתו.
 • השימוש בסמלי צה"ל המופיעים באתר ייעשה בכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת סמלים, התשל"ד – 1974.

אין במדיניות זו כדי להטיל אחריות כלשהי על רשויות הבטחון, בנוגע לשימוש ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים השייכות לגורמים אחרים. כל המשתמש ביצירה המופיעה באתר צה"ל, אשר מוגנת בזכויות יוצרים השייכות לאחר, מחויב לנהוג על-פי דין.

שירות מידע אישי

הכניסה לשירות תבוצע על ידי הזנת מספר אישי, ומספר תעודת חוגר/רישיון נהיגה ותאריך לידה. פרטי ההזדהות הינם אישיים. חל איסור להשתמש בפרטי הזדהות שאינם שייכים למשתמש. כמו כן, חל איסור להעביר את פרטי ההזדהות למשתמש אחר.

צה"ל נוקט אמצעים סבירים ומשקיע משאבים בלתי מבוטלים להגנה מרבית על פרטיות המשתמשים בשירות ולצורך אבטחת המידע הנמסר או המועבר באמצעות האתר והשימוש בו. אנו משוכנעים כי נקטנו את האמצעים הסבירים המתחייבים בדין ואף למעלה מכך. יחד עם זאת, אין רשויות הבטחון יכולים להתחייב באופן מוחלט כי המערכת חסינה משגיאות, תקלות או חדירות באופן שימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. רשויות הבטחון לא יהיו אחראים למקרים מסוג זה או לפעילותו הרציפה והתקינה של השירות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע באתר מאובטח ברמה גבוה וכלל אמצעי הגנת מידע מתקדמים כדלקמן:

 • הזדהות חזקה לאזור האישי – מאובטחת באמצעות פרטים מזהים
 • אי העלאת מידע מסווג ברשת האזרחית – כלל המידע המופיע באתר הינו בסיווג בלמ"ס (בלתי מסווג).
 • שמירת מידע אישי בחוות שרתים מאובטחת – כלל המידע האישי נשמר ברשת ייעודית המאובטחת ומנותרת על-ידי צוותי בקרה ואבטחת מידע. הגישה למערכות מבוצעת באמצעות SSL, ובכך כלל המידע שמוצג למשתמש מאובטח ומוצפן.
 • אמינות נתונים בתהליך העברת המידע – בכלל שלבי התהליכים ישנה בקרה על אמינות הנתונים באמצעות ניטור ממוכן אשר מבוקר ע"י גורמים צבאיים וממשלתיים.
 • העברת מידע מאובטחת – כלל המידע המועבר בין האתר ובין המערכות הממשלתיות מוגן באמצעות Firewall ואמצעי הגנה נוספים. המידע העובר בין המערכות הממשלתיות למערכות הצה"ליות מסונכרן באמצעים חד-כיווניים ידניים.

 

מדיניות פרטיות

לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.

 • "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
 • מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להיכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות" ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
 • במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט , והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

 

 

עקבו אחרינו