אגף כוח האדם

אגף כוח האדם (אכ"א) נושא באחריות המטה לנהל ולטפח את המשאב האנושי בצה"ל (לרבות ההכנה לשירות), לרכז את טיפול צה"ל במשימות לאומיות כפי שיוטלו על ידי הממשלה, וכל זאת בהתאם למדיניות אגף המטה הכללי.

תאריך: 29/10/2012, 18:03    

מבנה

גופי המטה העיקריים באכ"א, בכפיפות לראש אכ"א:

 

חטיבת הפרט (ראש חטיבת הפרט משמש גם כסגן ראש אכ"א)
חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם
חטיבת הסגל
מחלקת הארגון והבקרה
מחלקת נפגעים ובטיחות בדרכים (חלק מפעולותיה בתחום הנפגעים יבוצעו בתיאום עם משהב"ט-אגף השיקום)
מחלקת מדעי ההתנהגות (ממד"ה)
קצין פניות הציבור

 

ייעוד

אכ"א הוא אגף במטה המתאם במפקדה הכללית של צה"ל. ייעודו:

גיבוש המדיניות הכוללת למשאבי האנוש בצה"ל.
מתן מענה צה"לי בתחום משאבי האנוש.

 

תפקידי האגף

• לפעול למיצוי פוטנציאל כוח האדם בצה"ל מבחינה איכותית ומבחינה מספרית.

• לתכנן את איוש השיאים והתקנים של כוח האדם בצה"ל, המפורסמים על ידי אג"ת, במסגרת שיא כוח אדם כללי, המאושר על ידי הרמטכ"ל, בטווח שנתי ובטווח רב-שנתי, ובכפוף לשיא כוח אדם תקציבי.

• לאייש את השיאים ואת התקנים בכוח האדם באיכות המתאימה, בהיקף הנדרש ובעיתוי הנדרש, לנהל את מאגרי כוח האדם המרכזיים ולבצע את חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו - 1986.

• לקבוע עקרונות וכללים למסלול הקידום והשיבוץ של חוגרים ושל קצינים.

• לנתח ולאפיין מקצועות צבאיים, ולקבוע את נתוני המיון והסיווג של כוח האדם, הנדרש לכל מקצוע ומקצוע.

• לנתח תוכנם של קורסים, הכשרות ומבחנים מקצועיים לצורך בדיקת התאמתם לדרישות המקצוע והתפקיד, ולאשר תיקי קורסים בהתאמה, כמפורט בהפ"ע 2.0713 - "הקורסים בצה"ל - סמכויות ונוהל אישור".

• לקבוע דפוסים למנהלת כוח האדם בצה"ל, ולהנחות את העוסקים בכוח אדם בכל התחומים הייעודיים של אכ"א.

• לנהל את מערכת המידע של כוח האדם, לפתח מערכות כוח אדם ממוכנות ביבשה, לתאם פיתוח מערכות כוח אדם ממוכנות ולאשר למערכות כוח אדם, שאינן מרכזיות, להסתייע במערכת המידע המרכזית.

• לאכוף את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ודיני חיסיון המידע על מאגרי המידע של כוח האדם בצה"ל.

• לקבוע את הזכויות ואת החובות של הפרט בצה"ל, לרבות של פורשים ושל שארים, לבצע את חוק שירות קבע בצה"ל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה - 1985 ולקדם את רווחתו של הפרט ואת רווחת בני משפחתו, והכול בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל.

• להתוות את המדיניות לטיפוח כוח האדם בצה"ל.

• להקנות כלים לחינוך חיילי צה"ל להזדהות עם המדינה, עם הצבא ועם ערכיהם, לטפח את רוח החיילים, את מורשת הקרב ואת ערכי המנהיגות של צה"ל.

• להכין את בני הנוער לקראת השירות בצה"ל, לארגנם, לאמנם ולהפעילם למשימות ביטחון ולמשימות לאומיות.

• לגבש דפוסי משטר ומשמעת, להטמיע אותם ולאכוף אותם בצה"ל.

• לקבוע מדיניות ולהנחות מקצועית בתחומי הטיפול בנפגעים, איתור נעדרים, בטיחות בדרכים וצלב אדום.

• לשאת באחריות לארגון החילות והגופים הכפופים לראש אכ"א, ולשאת באחריות לתקציבם.

• ייזום, תיאום וביצוע של מחקרים בתחום משאבי האנוש ובתחום התפקוד של יחידים ויחידות בשגרה ובמלחמה.

• להורות, בתיאום עם הרשות העליונה לשעת חירום במשרד הביטחון, על תנועת כוח האדם במערך הריתוק המשקי בשעת רגיעה ובשעת חירום, ולפקח על פעולותיה.

• להורות על אופן ביצוע ההכשרות בשעת חירום.

 

 

מפקדי עבר

משה צדוק

שמעון מזא"ה

צבי צור

גדעון שוקן

אהרון דורון

חיים בן דוד

שמואל איל

שלמה להט

הרצל שפיר

משה גידרון

רפאל ורדי

משה נתיב

עמוס ירון

מתן וילנאי

רן גורן

יורם יאיר

גדעון שפר

יהודה שגב

גיל רגב

אלעזר שטרן

אבי זמיר

אורנה ברביבאי